Algemene voorwaarden

                                                                                                                                                                      

Leest u voor u uw bestelling doet eerst onze algemene voorwaarden en product informatie. Na 
uw bestelling gaan wij er van uit dat u kennis heeft genomen en akkoord gaat met onderstaande algemene voorwaarden.


Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Rijkiesz en op alle met Rijkiesz  aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite die met Rijkiesz in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Indien de Klant verwijst naar zijn of haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
Rijkiesz  is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen een/of derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing. Rijkiesz behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.


Aanbiedingen en overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Rijkiesz zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Rijkiesz behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en Rijkiesz komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Rijkiesz gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. Rijkiesz probeert afbeeldingen en informatie die betrekking hebben op het product en kenmerken daarvan zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Rijkiesz garandeert echter niet dat alle producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. De minimale afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding en/of ontbinding van de afspraken.


Prijzen en betalingen
Alle door Rijkiesz vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. De hoogte van de verzendkosten staan vermeld onder het kopje verzendkosten en gelden voor verzending binnen Nederland. Verzenden van artikelen geschied op eigen risico indien niet gekozen is voor verzekerd verzenden. Rijkiesz zorgt er bij de verzending voor dat artikelen veilig en stevig zijn verpakt om beschadigingen zoveel mogelijk uit te sluiten. Rijkiesz kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: Betaling via Paypal en
betaling via iDEAL.

Levering
Rijkiesz heeft een gering aantal artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is of speciaal door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet leverbaar is. Rijkiesz zal een geschatte levertijd per email aan de Klant kenbaar maken. Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende voorwaarden.


Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Rijkiesz verschuldigd is, heeft voldaan. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Rijkiesz zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.


Ruilen en herroepingsrecht
De Klant is verplicht de producten bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Rijkiesz daarvan binnen 24 uur na de aflevering van op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Rijkiesz de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Rijkiesz te retourneren.

 

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.
Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld, draagt Rijkiesz zorg voor terugbetaling van het door de Klant aan Rijkiesz betaalde, minus de verzendkosten, binnen 14 dagen na ontvangst van de retour artikelen. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant. Het verzenden van artikelen geschied op eigen risico. Mocht er iets beschadigen tijdens de verzending is Rijkiesz hier niet verantwoordelijk voor.


Garantie en aansprakelijkheid
Bij unieke producten is het geven van garantie niet mogelijk. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage of gebruik in wasmachine. Rijkiesz kan nimmer aansprakelijk worden gesteld bij oneigenlijk gebruik. Indien Rijkiesz , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Het is mogelijk dat Rijkiesz op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Rijkiesz is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
Overmacht
In geval van overmacht is Rijkiesz niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, de verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer, ziekte, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden .Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite Ook privé omstandigheden kunnen overmacht veroorzaken.


Intellectueel eigendom
De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Rijkiesz. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële know-how, methoden en concepten. Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Rijkiesz.


Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

Diversen
Rijkiesz is gevestigd te Lisserbroek en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68095481. Het BTW- identificatienummer is NL188871780B01.


Wij verzoeken U vriendelijk alle correspondentie per email te versturen. Indien dit niet mogelijk is of schriftelijk wenst te corresponderen kunt u ons postadres opvragen via:  info@rijkiesz.nl

 

 

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2016 - 2021 Wrapped by Rijkiesz | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel